HR Biznes Partner
Doradztwo
Żłobek Hakuna Matata
Projekty unijne
Szkolenia
Coaching

HR Biznes

Przyszłość strategii personalnej w rękach HR Biznes Partnera


Strategia firmy służąca realizacji zasadniczych, długookresowych celów nie do końca pozwala odpowiedzieć na pytanie
w jaki sposób działania HR mogą wpływać na tworzenie wartości dodanej wymaganej przez interesariuszy.  Wyzwaniem przed jakimi stają organizacje staje się scalenie praktyk dotyczących ZZL z istniejącą strategią firmy. Znaczenie działu personalnego w firmie będzie przesuwało się w stronę partnera biznesowego, który będzie współodpowiedzialny za tworzenie wartości, a także za wyniki finansowe wypracowywane przez organizację. Rola działu HR będzie wiązała się z wprowadzaniem i realizacją zmian, a co za tym idzie zwiększaniem elastyczności organizacji wobec tych zmian.

Kluczową postacią, będącą łącznikiem między Zarządem, działem HR i pracownikami firmy, będzie HR Biznes Partner. Z myślą o nowym menedżerach działów personalnych i specjalistach ds. personalnych przygotowaliśmy cykl szkoleń:

 

HR Biznes Partnerzy tworzą wartość dodaną przedsiębiorstwa poprzez skupienie się na wartościach strategicznych, które odnoszą się do rozwoju i wzrostu konkurencyjności. Ich zadaniem staje się też spojrzenie na firmę z perspektywy całej organizacji i w takiej formie praca nad jej celami i priorytetami.

 

Dotychczas funkcja HR Biznes Partnera w firmach amerykańskich, które stosowały ten model opierała się na kreowaniu wartości poprzez funkcję konsultanta strategicznego, rzeczywistość pokazała jednak, że HR Biznes Partnerzy nie byli w stanie połączyć prowadzonej przez siebie działalności operacyjnej z funkcją reprezentowania HR-u przed organizacją. Aby wsparcie HR Biznes Partnera było efektywne i zmierzało do osiągnięcia strategicznych celów organizacji jego funkcja oraz znaczenie musi ulec przeobrażeniu.

 

Skuteczność Partnera Biznesowego jest określana przez zdolność do symultanicznego działania w takich głównych obszarach jak: jako ekspert w obszarze działań strategicznych firmy, przyjmując funkcję  rzecznika pracowników, a także jako ekspert mający bezpośredni wpływ na rozwój kapitału ludzkiego. Wymaga to od HR Biznes Partnera posiadania zupełnie nowych umiejętności, takich jak podejście konsultacyjne oraz umiejętność budowania własnej wiarygodności, co pozwoli myśleć strategicznie i wpływać na struktury wyższego szczebla.

 

Profesjonalny HR Biznes Partner musi umieć:

- sprostać zarówno bieżącym jak i strategicznym wyzwaniom stojącym przed organizacją,

- interpretować procesy zachodzące w organizacji oraz jej bliższym i dalszym otoczeniu,

- zmniejszać różnice pojawiające się w standardach zarządzania zespołami pracowników,

- zwiększyć konkurencyjność organizacji  poprzez współpracę pomiędzy kadrą menedżerską a pracownikami.

 

Zapraszamy do udziału w cyklu szkoleń Certyfikowany HR Biznes Partner:


- pierwszy poziom certyfikacji - PRACTICE
,

- drugi poziom certyfikacji - MASTER

które dostarczą Państwu wymienionych umiejętności, pomogą w opracowaniu strategii personalnej i umocnieniu pozycji Partnera Biznesowego.

 

 

HR Biznes Partner
– poziom Practice

HR Biznes Partner
– poziom Master

Liczba Modułów szkoleniowych

5

10

Liczba dni szkoleniowych

10

20

Liczba godzin

80

160

Opracowanie strategii personalnej + indywidualny konsulting wdrożeniowy

2 h

10 h

Egzamin

Tak

Tak

Certyfikat

Certyfikowany Biznes Partner
– poziom Practice

Certyfikowany Biznes Partner
– poziom Master

Cena

3200zł + 23% VAT
(+300zł – koszt egzaminu)

5690zł + 23% VAT
(+500zł – koszt egzaminu)

Termin rozpoczęcia

Po zebraniu się grupy szkoleniowej

 

 

 

 

Program szkolenia

Pobierz program

Pobierz program

Karta zgłoszeniowa

Pobierz

Pobierz

 

Stawiamy na indywidualne podejście do każdego uczestnika, dlatego przed rozpoczęciem szkoleń, przeprowadzamy wywiad indywidualny, który pozwoli nam na poznanie potrzeb szkoleniowych i oczekiwań uczestnika.  Po zakończeniu warsztatu I-go uczestnicy rozpoczynają opracowywanie  strategii personalnej własnej firmy lub na bazie studium przypadku, co będzie podstawą do uzyskania Certyfikatu ukończenia szkolenia. W trakcie opracowywania strategii uczestnicy mogą konsultować się z Trenerem w sprawach zawodowych związanych z zakończonym szkoleniem.  Zdobyte w trakcie szkoleń doświadczenia i informacje zwrotne pomogą uczestnikom sprostać wyzwaniom, przed jakimi stają w dobie rosnących oczekiwań Zarządu co do udzielanego wsparcia i efektywności działań HR.

 

Jeśli zależy Państwu na realizacji celów biznesowych i wzmocnieniu konkurencyjności firmy przez zaangażowanie pracowników i pełne korzystanie z ich potencjału, zapraszamy do udziału w szkoleniu, które przynosi korzyści zarówno dla Zarządu, jak i specjalistów/menedżerów HR i pracowników firmy:

 

Korzyści dla HR-owcadzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy rozwiną wiedzę i umiejętności w zakresie:

–       współpracy z Zarządem opartej na dobrych relacjach i profesjonalizmie

–       wzmocnienia pozycji Działu HR w firmie, co przełoży się na skuteczność realizacji bieżących działań i strategii 
         personalnej

–       budowania autorytetu przywódcy

–       opracowania i wdrożenia planu działań spójnych ze strategią firmy, dzięki czemu realizowane będą zadania wspólnie określone jako istotne, co przełoży się na unikanie projektów mało efektywnych i koncentrację na działaniach rozwojowych zarówno dla firmy jak i HR-owców

–       efektywnej komunikacji z Zarządem, Kadrą menedżerską i pracownikami, co przełoży się na budowanie relacji i kultury organizacyjnej firmy oraz dobre relacje HR-owca z wszystkimi pracownikami firmy

–       planowania, komunikowania i wdrażania zmian organizacyjnych

–     pomiaru działań HR i wskaźników biznesowych oraz przenoszenia ich na plany działań rozwojowych firmy, co pozwoli na  zarządzanie zasobami ludzkimi w sposób spójny i uporządkowany.

 

Korzyści dla ZARZĄDU - wsparcie ze strony HR Biznes Partnera m.in. przez:

–        pomoc w realizacji strategii firmy poprzez opracowanie, wdrożenie i nadzór nad realizacją strategii personalnej

–        przełożenie planów strategicznych na działania operacyjne, dzięki bieżącej współpracy
z kadrą menedżerską

–        dostarczenie informacji na temat posiadanych zasobów i potencjału ludzkiego oraz pomoc w opracowaniu planów służących ich optymalnemu zaangażowaniu
i zatrzymaniu talentów oraz pomiar rentowności inwestycji w kapitał ludzki

–        wskazanie obszarów zapewniających przewagę konkurencyjną i propozycje ich rozwoju, dzięki  pomiarowi efektywności działań i zastosowaniu wybranych narzędzi biznesowych

–        pomoc w komunikowaniu i wprowadzaniu zmian organizacyjnych.

 

Korzyści dla Kadry menedżerskiej i pracowników firmy  - wsparcie ze strony HR Biznes Partnera m.in. w:

–        w realizacji bieżących projektów, przez wsparcie w osiąganiu wyznaczonych celów i KPI

–        pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i usprawnianiu komunikacji międzywydziałowej

–        dostarczeniu narzędzi biznesowych i HR-owych niezbędnych do realizacji celów i rozwoju pracowników

–        komunikacji z Zarządem i Kadrą menedżerską, co przełoży się na budowanie kultury organizacyjnej, atmosfery otwartości na konstruktywne informacje zwrotne
i zaangażowania.Jak umacniać rolę HR-owca w firmie?

- przeczytaj artykuł

 

Program szkolenia realizowany jest przez praktyków, HR Biznes Partnerów czynnych zawodowo, twórców strategii personalnych wielu firm. Na podstawie doświadczenia i wieloletniej praktyki organizatora, program HR Biznes Partner został wewnętrznie wystandaryzowany, obejmuje program będący przedmiotem konsultacji z wieloma firmami HR, oraz Dyrektorami HR w organizacjach. Od ponad dwóch lat skutecznie wprowadzany jest do wielu przedsiębiorstw, z wykorzystaniem podręcznika wraz z narzędziami HR Biznes Partnera. Szkolenie kończy się egzaminem, uprawniającym do uzyskania certyfikatu. W ramach szkolenia zakłada się również dodatkowe doradztwo w zakresie tworzenia strategii personalnej przedsiębiorstwa i wdrażania tej strategii w przedsiębiorstwie.

 

Projekty doradcze

 

Oferta projektów doradczych została opracowana w oparciu o Nasze doświadczenie, najmocniejsze strony i zasoby.

Proponujemy między innymi:

  • preselekcję – wstępną analizę aplikacji i selekcji kandydatów do dalszych rozmów z Klientem
  • executive search – zatrudnianie na wysokie i kluczowe stanowiska menedżerskie
  • projektowanie i prowadzenie rocznych programów rozwojowych
  • opracowywanie strategii rozwoju Przedsiębiorstwa i organizacji
  • ocenę pracowników metodą 360 stopni
  • restrukturyzacje systemów wynagrodzeń i premiowania
  • doradztwo w negocjacjach z organizacjami związkowymi 
  • mediacje pracownicze 
  • diagnozę kompetencji pracowników podczas Development Center realizowanych w specjalnie przygotowanych salach lub podczas szkoleń outdoor.

Aby zapewnić Państwu dostęp do informacji istotnych z punktu widzenia strategii rozwoju Państwa organizacji, inwestujemy w nowoczesne narzędzia diagnostyczne, które w połączeniu z doświadczeniem Naszych Ekspertów stanowią źródło wiedzy na temat kluczowych kompetencji Państwa firmy oraz obszarów wymagających doskonalenia – zarówno na poziomie pracownika, jak i całego działu.

W działalności doradczej kierujemy się najwyższymi standardami pracy, dbamy o zachowanie poufności i Państwa dobrej marki pracodawcy.Kontakt

MDS Centrum Wsparcia Biznesowego
BIURO: ul. Dolnych Wałów 19b,
44-100 Gliwice

tel. 501 501 998

email: mdscentrum@mdscentrum.pl


Menu